సమర్ధనేచ్చ

సమర్ధనేచ్చ ఎవరి వాక్కును వారు సమర్దిన్చుకోవడము ఎవరి పనులను వారు సమర్దిన్చుకోవడము వలన నేను – నాది అనే కోరిక బలంగా తయారవుతుంది ఈ ప్రక్రియ వలన … Continue reading సమర్ధనేచ్చ

ప్రశ్న

అర్ధాలంకారము = చంద్ర కాంతి పురా కుంభ సంభవ ముని వర ప్రపూజితం త్రిభువన ఆత్మ గతం. (కర్త కర్మ క్రియ , నిన్న ఇవాళ రేపు … Continue reading ప్రశ్న